TOPNATI 330SC

Tên thuốc: Topnati 330SC
Số đăng ký: 5596/CNĐKT-BVTV
Thời gian lưu hành: 5596/CNĐKT-BVTV
Nhóm thuốc: Thuốc trừ bệnh
Doanh nghiệp đăng ký & sản xuất: Côn ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
Lô G05-1 KCN Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An.

Danh mục: