PHÂN BÓN VI LƯỢNG VT-CANBO

Thành phần:

Bo (B): 2000 ppm
Kẽm (Zn): 64 ppm
Phụ gia đặc biệt
Độ ẩm: 1%

Danh mục: